^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení pod registračními čísly na školní rok 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 Mateřská škola Velké Němčice, rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Č. j. MSVN:   125/2020

Ve Velkých Němčicích dne: 25. 5. 2020

Pořadové číslo

Č. j.

registrační číslo

uchazeče

  Přijat
1. MSVN 111/2020   Přijat
2. MSVN 93/2020   Přijat
3. MSVN 92/2020   Přijat
4. MSVN 98/2020   Přijat
5. MSVN 96/2020   Přijat
6. MSVN 102/2020   Přijat
7. MSVN 95/2020   Přijat
8. MSVN 106/2020   Přijat
9. MSVN 101/2020   Přijat
10. MSVN 103/2020   Přijat
11. MSVN 105/2020   Přijat
12. MSVN 104/2020   Přijat
13. MSVN 112/2020   Přijat
14. MSVN 99/2020   Přijat
15. MSVN 97/2020   Přijat
16. MSVN 94/2020   Přijat
17. MSVN 100/2020   Přijat
18. MSVN 113/2020   Přijat
19. MSVN   91/2020   Přijat
20. MSVN   107/2020   Přijat
21. MSVN   114/2020   Přijat
22. MSVN   108/2020   Přijat
23. MSVN   89/2020   Přijat

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.skolkanemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění. Datum zveřejnění   25. 5.  2020.

                                                                                      Táňa Šedová, ředitelka mateřské školy

 

Ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

Mateřská škola Velké Němčice, příspěvková organizace zastoupená ředitelkou mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem kritéria, podle kterých postupovala při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole dle § 165 odst.2 písm. b) na školní rok 2020/21, pro spádovou obec Velké Němčice (trvalý pobyt) a z jiné spadové obce.

Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání se konal od 2.5. -  do 6. 5. 2020 po doporučení MŠMT bez dětí a zákonných zástupců.

Mateřská škola obdržela 26 podaných žádostí o přijetí dítěte do mateřské školy Velké Němčice.

Rozhodnutí o přijetí na školní rok 2020/2021 obdrželo 23uchazečů do mateřské školy Velké Němčice, které jsou uvedeni pod registračním číslem u každého uchazeče na úřední desce a webových stránkách školy www.skolkanemcice.cz

a) Dítě s povinnou předškolní docházkou - k 31. 8. 2020 dosáhne 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

b) Nárokové přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice, které dovrší věk minimálně 3 roky k 31. 8. 2020.

c) Dítě, které nemá právní nárok na přijetí do mateřské školy, bylo přijato do volné kapacity třídy

2-3 letých dětí.

Mateřská škola bude pro školní rok 2020/2021 obsazena s celkovým počtem64dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole dne na informační třídní schůzce – termín bud upřesněn (rodiče obdrží e-mailovou poštu).

Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2020 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začínápovinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2020/2021 500 Kč za každý měsíc.

                                                                      

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v „Dohodě o docházce“.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), písemnou formou odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy a předá ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.skolkanemcice.cz                                             

                                                                                                               Šedová Táňa

Velké Němčice 25. 5. 2020                                                              ředitelka mateřské školy

Znovuotevření mateřské školy

Provoz mateřské školy po dohodě se zřizovatelem je opět zahájen od pondělí 18.5.2020 bez omezení počtu dětí.

Omezení se  týká pouze dětí matek, které jsou na mateřské dovolené - pouze dopolední provoz (děti budou chodit po obědě domů) 

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

  • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

V prostorách mateřské školy:

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce1, 2, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady mateřské školy, dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny.

Před znovuotevřením mateřské školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor:

Škola ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce.
 • Úklidový personálbyl informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Zvýšení frekvence dezinfekce ploch (s důrazem na místa dotyku rukou)
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou.
  • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, telefony, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC apod. Po celou dobu platnosti epidemiologických opatření je zakázán suchý úklid.
  • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Časté větráníje zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Důkladné čištění všech místností, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, musí být prováděno nejméně jednou denně.
 • Dezinfekce povrchůnebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě:

Neprodleně po přezutí a převlečení dítěte, si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Po umytí rukou proběhne u dětí dezinfekce rukou.
 • Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Při podezření na možné příznaky COVID – 19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.
 • Pokud dítě trpí některým z příznaků alergické rýmy či jiných chronických onemocnění, přinesou rodiče potvrzení od lékaře, že se nejedná o příznaky COVID-19.
  • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.