^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rozloučení s předškoláky a se školním rokem

KDY: pátek 22.6.2018 v 16:30party balloons 14
KDE: školní zahrada MŠ

„Každá školka má svůj konec, jako měla začátek....“

Zveme všechny děti a rodiče na slavnostní rozloučení s předškoláky a se školním rokem 2017/2018.

Během odpoledne bude zajištěn zábavný doprovodný program, vystoupení dětí z taneční skupiny Move Around, krátké vystoupení předškoláků a nebude chybět ani pasování předškoláků, kteří od září nastoupí do školy, do stavu prvňáčků.

Na všechny se těší děti a kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Tablo

Tablo letošních předškoláků, kteří v září nastoupí do základní školy, si můžete prohlédnout na informační nástěnce v přízemí budovy. Následně bude umístěno do vitríny u Úřadu městyse. 

IMG 20180521 221030

 

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/20119 Mateřská škola Velké Němčice, rozhodla svojí ředitelkou na základě podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

Č. j. MSVN 105/2018

Ve Velkých Němčicích dne 25. 5. 2018

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Pořadové číslo

Č. j.

registrační číslo

uchazeče

Výsledek bodového ohodnocení Přijat
1. MSVN 99/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
2. MSVN 93/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
3. MSVN 84/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
4. MSVN 90/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
5. MSVN 91/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
6. MSVN 86/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
7. MSVN 85/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
8. MSVN 89/2018 Bez bodového hodnocení – přednostní přijetí Přijat
9. MSVN 100/2018 14 Přijat
10. MSVN 94/2018 7 Přijat
11. MSVN 95/2018 6 Přijat
12. MSVN 92/2018 6 Přijat
13. MSVN 98/2018 6 Přijat
14. MSVN 96/2018 6 Přijat
15. MSVN 101/2018 6 Přijat
16. MSVN 102/2018 4 Přijat
17. MSVN 87/2018 3 Přijat
18. MSVN 97/2018 1 Přijat
19. MSVN 88/2018 1 Přijat

Telefon: 519 417 225, 723 080 766

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho vystavení. Odvolání se podává u ředitelky Mateřské školy Velké Němčice a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje. Toto rozhodnutí je zveřejněno na internetových stránkách školy www.skolkanemcice.cz a na úřední desce před budovou mateřské školy po dobu 15 dnů od zveřejnění. Datum zveřejnění 25. 5. 2018.

                                                                                                                 Táňa Šedová, ředitelka mateřské školy

Ukončení přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve správním řízení pod registračními čísly na školní rok 2018/2019 s výsledkem bodového ohodnocení u každého uchazeče Mateřské školy Velké Němčice.

V letošním školním roce 2017/2018 se konal 9. 5. 2018 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. K tomuto datu jsme obdrželi 19 podaných žádostí o přijetí dětí do mateřské školy Velké Němčice, které byly vyhodnoceny a obodovány na základě stanovených kritérií pro spádovou obec mateřské školy Velké Němčice a kritérií pro jinou spádovou obec.

Počínaje dnem 1. 9. 2018 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které k 31. 8. 2018 dosáhlo 5 let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) v platném znění.

Přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem ve spádové obci mateřské školy Velké Němčice se pro školní rok 2018/2019 vztahuje také na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2018 a 3 roky k 31. 8. 2018. Tyto děti byly přijaty a jsou uvedeny pod registračními čísly bez bodového hodnocení.

Stupnice bodového hodnocení se týkala dětí, které dosáhnou 3 let věku k 31. 12. 2018 a 2 let věku

k 31. 8. 2018, které ze zákona o předškolním vzdělávání být přijaty nemusí. Z důvodu volné kapacity byly i tyto děti přijaty a jsou uvedeny podle pořadí pod registračními čísly.

Nejvyšší počet dosažených bodů, které mohl uchazeč získat, bylo 15 bodů.

Nejnižší počet dosažených bodů, které mohl uchazeč získat, byl 1 bod.

Přijaty byly děti s celkovým bodovým součtem 14, 7, 6, 4, 3 a 1.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019 obdrželo 19 uchazečů.

Mateřská škola bude pro školní rok 2018/2019 obsazena s celkovým počtem67dětí.

Zákonným zástupcům bude rozhodnutí o přijetí předáno v mateřské škole oproti podpisu dne

30. 5. 2018 v 15:00 na informační třídní schůzce.

Děti jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy k 1. 9. 2018 k celodenní docházce a zákonnému zástupci začínápovinnost hradit úplatu za předškolní vzdělávání na školní rok 2018/2019 350 Kč za každý měsíc.

                                                                      

Žádá-li zákonný zástupce pozdější nástup dítěte do mateřské školy, dohodne se s ředitelkou školy a uvede termín ve formuláři v „Dohodě o docházce“.

Pokud zákonný zástupce obdrží rozhodnutí o přijetí a rozhodne se jinak (např. dítě bude přijato do jiné mateřské školy, odstěhuje se, jiné důvody), odhlásí zákonný zástupce dítě z předškolního vzdělávání z mateřské školy písemnou formou předáním ředitelce mateřské školy. V tomto případě nevydává ředitelka rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání.

Informace o mateřské škole: www.skolkanemcice.cz

Velké Němčice 25. 5. 2018

                                                                                                      Šedová Táňa

                                                                                                        ředitelka mateřské školy

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.