^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

O nás

Základní informace o naší MŠ

10694877 10201641673843606 208771895 nVelké Němčice se rozprostírají na levém břehu řeky Svratky v nadmořské výšce 184 m n. m. v rovinatém území. V jejich blízkosti se nacházejí porosty lužních lesů a v dálce lze spatřit siluetu Pálavských vrchů. Hlavní komunikace od Hustopečí k Brnu ponechává staré sídelní jádro stranou, takže náves s kostelem, starou školou a radnicí leží od této komunikace směrem západním.

První zmínky o mateřské škole Velké Němčice jsou z roku 1946, kdy vznikl žňový dětský útulek, který byl panem Alfonsem Melichárkem postupně přeměněn v regulérní mateřskou školu. Z důvodu nevyhovující kapacity a technického stavu budovy byla postavena nová školka, která zahájila svůj provoz v nové budově 19. března 1984. Od 1. 1. 2003 je příspěvkovou organizací. Budova mateřské školy je trojtřídní a navštěvují ji děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Děti jsou přijímány do mateřské školy do dané kapacity školy, v případě vyššího počtu zájemců o přijetí jsou přijímány podle kritérií daných ve směrnici mateřské školy. Zápis probíhá v květnu, oznámení o zápisu je vyvěšeno na informačním místě v mateřské škole, na webových stránkách školy, ve zpravodaji městyse a na infokanále. 

Budova mateřské školy je jednopodlažní se sedlovou střechou. Všechny tři třídy jsou homogenní s celodenním provozem. Každá třída má svůj samostatný vchod do budovy, má svou samostatnou ložnici a je vybavena herními prvky odpovídajícími věku dítěte. Prostor ve třídách umožňuje dětem uplatnit jejich zájmy a potřeby. Hračky a pomůcky jsou dětem dostatečně přístupné, nábytek odpovídá antropometrickým požadavkům. Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s výukovými programy a dvě třídy disponují interaktivní tabulí. Třída slouží ve vymezeném prostoru i na klidný odpočinek dle individuálních potřeb dětí. Všechny třídy mají svoje samostatné sociální zařízení a šatny.

V roce 2009 prošla budova rekonstrukcí, při které byla vyměněna okna, budova byla zateplena a byla provedena nová fasáda. V prostorách školy proběhla také instalace nových radiátorů.  

K mateřské škole patří přilehlá prostorná školní zahrada, která slouží nejen dětem ale i jejich rodičům při pořádání společných akcí. Součástí zahrady jsou hrací prvky a její prostory umožňují pohybovou aktivitu ve všech ročních obdobích (pískoviště, dopravní cesta, pergola, totem s ohništěm, svah na bobování, dřevěné pódium pro divadelní představení).  Převážná část zahrady je zatravněna. Děti ze všech tříd se při pobytu venku v těchto prostorách střídají dle plánu. Barevné dřevěné oplocení, které je součástí zahrady, slouží k zachování bezpečnosti dětí.

Na území zahrady mateřské školy se nachází objekt chráněný památkovým úřadem, tzv. Kaplička, patřící k zámku v obci.

Součástí budovy je školní kuchyně, která je samostatným právním subjektem. Naše mateřská škola má se školní jídelnou uzavřenou smlouvu o stravování dětí a zaměstnanců školy. Do stravování jsou zařazovány produkty zdravé výživy a je zajišťován pitný režim po celý den pobytu dětí v mateřské škole.

Naše mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP PV vypracovaného kolektivem pedagogických pracovníků v souladu s RVP PV s motivačním názvem „Sluníčko je náš kamarád“, který vyhovuje potřebám dětí a podmínkám naší mateřské školy. ŠVP PV je variabilní a aktualizujeme ho (z důvodu personálních změn, provozu mateřské školy a inovací akcí a projektů atd.). Snažíme se aktivně zapojovat do spolupráce s ekologickým environmentálním centrem Lipka, s odloučeným pracovištěm „Jezírko Soběšice“ a navázali jsme kontakt s Ekocentrem Trkmanka Velké Pavlovice a jiné. Environmentální výchova je součástí našeho ŠVP PV, kde vedeme děti k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a vlastnímu zdraví. Seznamujeme děti s kulturními tradicemi, některé z nich udržujeme a učíme děti, aby si jich vážily.

 
Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.