^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Naše třídy

Mateřská škola má tři třídy. V přízemí se nachází jedna třída („Berušky), ve které organizujeme převážně vzdělávání pro děti od 2 – 4 let a zaměřujeme se hlavně na adaptaci v mateřské škole, vytváření základních hygienických návyků, zvládání sebeobsluhy, stolování a oblékání. Děti se učí společně si hrát prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a naplňují cíle směřující k rozvoji jejich osobnosti. Naším cílem je připravit dětem radostný vstup do mateřské školy, vytvořit vhodné podmínky pro jejich adaptaci a orientaci v novém prostředí a vést děti k osvojení základních pravidel chování.

V prvním poschodí se nachází dvě třídy ("Koťátka", "Medvídci"), ve kterých uplatňujeme předškolní vzdělávání převážně pro děti druhého a třetího ročníku (5 – 7), děti které půjdou do školy a děti s odkladem školní docházky s maximálním počtem 28 dětí na třídu. V souladu se třídním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání jsou děti připravovány pro vstup do základní školy podle svých možností, schopností a vědomostí po stránce fyzické, psychické a sociální, přičemž je uplatňován individuální přístup.

Zaměřujeme se na zdravý životní styl a životosprávu (např. formou plavecké výuky), na environmentální vzdělávání formou tematických dopoledních výprav do přírody s pozorováním přírody ve čtyřech ročních obdobích a na lidové zvyky a tradice.

Všechny třídy jsou věkově homogenní.

Pracovní doba učitelek je zajištěna tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna pedagogická péče. Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami je zajištěn asistent pedagoga. Pro mladší děti, které se vzdělávají ve třídě Berušek, je zajištěna chůva.

Děti jsou do mateřské školy přijímány po dohodě se zřizovatelem podle daných kritérií, která se každým rokem aktualizují. Ředitel mateřské školy Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvkové organizace se sídlem Školní 550, 691 63 Velké Němčice stanovil následující závazná kritéria, podle nichž postupujeme při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č.561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let (§34 odst.1školského zákona).

Mateřská škola nepřijímá dítě, které se pravidelně pomočuje, uniká mu stolice a používá pleny. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplívá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti.

Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání), ŠVP PV (Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání mateřské školy Velké Němčice) a Školním řádem mateřské školy Velké Němčice.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.