^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Projekty EU

 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Velké Němčice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012688

VÝŠE PODPORY – 467 130 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 6. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu.           31. 5. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících):            24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu informací mezi mateřskou školou a rodinou, poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu ve škole nebo školském zařízení nebo při akcích školy nebo školského zařízení, pomoci při oblékání, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo vyučování.

 

Projektový záměr

Všeobecné informace

Název příspěvkové organizace

Mateřská školaVelké Němčice

Název projektu

Personální podpora - MŠ Velké Němčice

Program, kam má být projekt předložen

OPVK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Předpokládaný termín podání projektu

Březen 2019

Charakteristika projektu

Cíl projektu

Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůa pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta.Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou rozvojové aktivity (projektové dny).

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit)

Aktivity pro mateřské školy

Personální podpora MŠ

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů

Rozvojové aktivity MŠ

Tyto hlavní podporované aktivity bude škola realizovat formou šablon klíčových aktivit:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ

Projektový den ve škole

Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu)

Celkový výstup projektu:

Dokladování výstupů ve zprávě o realizaci projektu a pro kontrolu na místě dle příručky OPVVV 2014-2020

Projektový tým

Projektový manažer

Táňa Šedová

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner) žadatel
Typ projektu (investiční, neinvestiční)

neinvestiční

Trvání projektu

 

Plánovaný začátek projektu

1.6. 2019

Plánované ukončení projektu

31.5.2021

Finanční rámec

 

Celkové náklady projektu

467 130,00

100 %
Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace 467 130,00

100 %

Vlastní zdroje příspěvkové organizace

0

0
Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace (financování ze státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT) 70 069,50

15%

Podpora z fondů EU (ESF) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace 397 060,50

85%

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu),

případně cizí zdroje (úvěr).

Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr projektu není stanoveno tzv. „zádržné“.

Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje.
Je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.
Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) NE

Tento dokument

 

Datum zpracování

1.2.2019

Zpracovatel

Táňa Šedová

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.