^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

 Čj. MSVN 42/2019

Tento pokyn vychází z:

-§123 odst.2 a odst.4

-§165 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon

-§6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. ve znění 43/2006 o předškolním vzdělávání

1. Úvodní ustanovení

Tento pokyn stanoví měsíční úplatu za předškolní vzdělávání, (dále jen úplata), kterou hradí zákonní zástupci dítěte mateřské škole.

2.   Výše úplaty

1. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy vždy na období následujícího školního roku nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku.

2. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte.

3. Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

4. Po výpočtu neinvestičních nákladů za rok 2018 se náklady na dítě zvýšily, proto bude po dohodě se zřizovatelem měsíční úhrada úplaty za dítě v předškolním zařízení povýšena, jelikož není adekvátní k provozním nákladům příspěvkové organizace mateřské školy:

Na školní rok 2019/2020 činí měsíční úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Velké Němčice 450 Kč za každý měsíc docházky dítěte v předškolním zařízení.

Nově přijaté děti k 1. 9. 2019, které nastoupí později po „dohodě docházky“ zákonných zástupců s ředitelkou mateřské školy (zákonný zástupce si zvolí jiný termín – měsíc docházky dítěte) v novém školním roce, bude měsíční úhrada školného ponížena na polovinu tj. 225 Kč (týká se dětí 2,5 – 3 let).

3. Snížení úplaty

Úplata je snížena zákonnému zástupci dítěte:

1. Pro kalendářní měsíc, v němž bude přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vzdělávacích dnů, ředitelka stanoví výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

2. O hlavních prázdninách v měsíci červenci, v době omezení provozu, děti omluvené, které ani jeden docházky v měsíci červenci nebudou mateřskou školu navštěvovat-jsou od úplaty osvobozeny, úplatu-nehradí.

3. O hlavních prázdninách v měsíci srpnu, v době přerušení provozu-jsou od úplaty osvobozeny všechny děti mateřské školy Velké Němčice, úplatu – nehradí.

4. Ředitelka mateřské školy informuje zákonné zástupce o snížení úplaty prostřednictvím (informačního stolu v budově mateřské školy, e-mailové pošty) nejpozději dva měsíce před omezením a přerušením provozu mateřské školy.

4. Osvobození od úhrady úplaty za předškolní vzdělávání

1. Bezúplatnost předškolního vzdělávání se uplatní u dětí s povinnou předškolní docházkou, ve které se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy a děti s odkladem školní docházky.

2. Osvobozen od úplaty bude podle § 20 až §22 zák.č.117/1995 Sb. zákonný zástupce dítěte nebo fyzická osoba, který pečuje o dítě osobně a pobírá dávky pěstounské péče dle §30 až §43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost doloží ředitelce školy.

3. Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte předložením originálu písemného oznámení o přiznání dávky pěstounské péče. Potvrzení předkládají plátci bez vyzvání, vždy do 10. dne prvního měsíce nového čtvrtletí ředitelce.

5. Splatnost úplaty

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č.14/2005 Sb. je úplata splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Úplata se provádí bankovním převodem na účet mateřské školy.

Vyúčtování přeplatku proběhne v hotovosti v mateřské škole vždy do konce každého měsíce.

Číslo účtu: 86-1838740277/0100

Velké Němčice dne 11.2. 2019

Účinnost od 1. 9. 2019                                                                  

                                                                                                        

                                                                                                       Táňa Šedová

                                                                                             ředitelka mateřské školy          

Informace o dění v MŠ

soru isaretiVnitřní zprávy o dění v mateřské škole a veškeré důležité informace získávají zákonní zástupci prostřednictvím plakátků umístěných v jednotlivých šatnách, na informačním stole v mateřské škole,  ve  venkovních vitrínách, informační televize při vstupu do budovy mateřské školy, prostřednictvím webových stránek a e-mailové pošty, která slouží i pro různá sdělení od zákonných zástupců pro učitelky a ředitelku mateřské školy.

 

OSLAVA NAROZENIN

Prosíme rodiče, aby dětem v případě oslavy narozenin v mateřské škole nedávali žádné tvrdé ani gumové bonbóny, které by jim mohly uvíznout v krku. Na základě zkušeností a z důvodu předcházení rizik doporučujeme např. malé čokoládky.

Podle zákona 107,137 vyhlášky o školním stravování se nesmí žádné potraviny vynášet z mateřské školy.

Do školy nemůžeme od Vás přijmout ani moučníky a další výrobky připravené doma. Tyhle produkty můžeme přijmout pouze od výrobců. Děkujeme za pochopení

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Rodiče si při přivádění a odvádění dětí zvoní jednotlivě na zvonky tříd, kde ohlásí své jméno a jednotlivě vchází do budovy - neumožňují vstup ostatním rodičům (navzájem se rodiče do budovy NEPOUŠTÍ).

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V souladu s ustanovením § 102, odst.6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY:

Mateřská škola je uzamčena již od ranních hodin, tzn. 6:30 – 16:15.

Rodiče zvoní při přivádění a odvádění dětí na třídy. V době od 7:30 do 8:00 je u vchodových dveří přítomen zaměstnanec mateřské školy.

V zájmu rodičů je, aby dodržovali bezpečnostní systém - zavírání vchodových dveří a hlídali si, kdo s nimi vchází do budovy a neumožňovali vstup do budovy neoprávněným osobám (pokud si sami nejsou jisti, že tato osoba nemá co do činění s odváděním dětí - nepouští ji do budovy). Každá neoprávněná osoba má možnost volby se ohlásit u ředitelky školy nebo na třídách formou zvonku nebo telefonu.

Toto je jediný způsob, jak můžete zajistit bezpečí a ochranu vašich děti proti vstupu neoprávněných osob do budovy.

O tomto opatření poučte i sourozence a osoby zmocněné  k přivádění a odvádění dětí z MŠ.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.